STARTSIDA  •  VILKA ÄR VI  •  VÄRDEGRUND  •  HISTORIK  •  ÅRETS SÖRMLÄNNING  •  KONTAKT  •  AKADEMIENS MÅL

 

Vilka är vi


 

SörmlandsAkademien är en ideell sammanslutning, 
som har tagit som sin uppgift att årligen uppmärksamma betydelsefulla insatser, som gjorts av sörmlänningar, sörmländska företag och sörmländska myndigheter. 
 

Ledamöter

Stol No 1

Liselott Hagberg
Bosatt i Tunaberg söder om Nyköping sedan 1982. Har, under sju års tid, tjänstgjort som Landshövding i Södermanlands län (2012-2019). Dessförinnan, bl.a. Riksdagsledamot (2002-2012) och vice talman (2006-2012). Under åren 2014-2020, v.ordf. och ordförande i Mälardalens högskolas styrelse. Har även varit Kommunpolitiskt engagerad i Nyköpings kommun under åren 1991-2002.

Idag har Liselott ett antal arvoderade- och icke arvoderade uppdrag bl.a i Nyföretagarcentrums nationella styrelse, Sörmlands matklusters styrelse och Sörmlands sparbanks lokala marknadsråd. Hon är även verksam som rådgivare.

Liselotts engagemang för Södermanland sträcker sig många år tillbaka i tiden. Hon brinner för lokal utveckling och företagsamhet.


Stol No 4

Claes-Göran Hedén, Brigadgeneral,
Preses 
Claes-Göran Hedén är född 1944, bor på Stenhammar, Lida gård i Flens kommun. Pensionerad officer i Amfibiekåren (f.d. Kustartilleriet).
Slottsfogde på Gripsholms och Strömsholms Slott 2006-2015.

Stol No 7 Lena Linderholm  

Konstnär, författare, designer och kulturentrepenör.
Bosatt i Strängnäs och gift med artisten Gösta Linderholm.Stol No 10 Anita Grede


Anita Grede  Textilkonstnär:
Bosatt i Bälinge prästgård i Sörmland.
Anita har under en lång karriär haft många utställningar både i och utom landet.
Hon är representerad på Nationalmuseet i Stockholm och Röhsska Museet i Göteborg. Inredde som sitt första uppdrag 1975, regissören Ingmar Bergmans biograf på Fårö, därefter ett stort antal offentliga uppdrag.

Vid sidan av sitt arbete som textilkonstnär har Anita initierat och skapat ett antal kulturprojekt i Sörmland som: Poesi och Musik, Nio Länders Hav, Lust till Förändring, Sveriges första motorvägskapell, skyddsmantelmadonnan Stella Maris, med flera.
 

 

 

 Stol No 2

Fredrik Åström född och uppvuxen i en Hotellier familj som startade med Hotell Plevnagården i Malmköping .

Övertog verksamheten 2005 från sina föräldrar som då även innefattade Dufweholms Herrgård, har sedan dess ägnat sin tid åt att bygga upp sina verksamheter tillsammans med sin familj .

Idag består Svenska Kulturpärlor av Dufweholms Herrgård i Katrineholm , Södertuna Slott i Gnesta ,Pelles Lusthus i Nyköping , Gripsholms Värdshus, Gripsholms Grillen, Gripsholms BnB i Mariefred .

 Brinner för ett sunt näringsliv och ökad Turism i Sverige .Stol No 5

Ingemar Linné, Sörmlands Nestor 
Ingemar Linné är jägmästare och har varit verksam hela sitt yrkesverksamma liv inom Skogsvårdsorganisationen, senast som länsjägmästare i Sörmland. Hade tidigare samma befattning inom  Skogsvårdsstyrelsen på Gotland. Dess för innan var han en längre tid knuten till den centrala skogsmyndigheten Skogsstyrelsen, då lokaliserad till Stockholm. Han har gedigen erfarenhet av skogsskötsel
och administration. Är nu pensionär sedan 20
år.


Stol No 8 Cecilia Malmsten

Cecilia Malmsten har under de senaste tjugo åren arbetat på ledande positioner i privata företag i Kina, Vietnam och Filipinerna. Sedan 2002 har Cecilia Malmsten sitt eget företag med kontor i Shanghai och Stockholm, med fokus på hållbar stadsutveckling och arkitektur.

Sörmland är Cecilia Malmstens bas och engagemanget för Sörmlands akademien grundar sig i hennes vilja att dela med sig av kunskaperna kring hur Sörmland kan främjas och utvecklas genom ökat utbyte med Kina.

 

Stol No 11 Jacqueline Hellsten


Jacqueline driver Rosenhanska Magasinet på Torps Säteri i Sörmland

Min ambition är att utveckla verksamheter kopplade till Sörmlands natur och kulturvärlden. Jag är uppväxt på en av Sörmlands alla vackra gårdar med en spännande historia vilket jag gärna berättar om och också marknadsför i olika upplevelsepaket. Jag tror starkt på idén att arbeta gemensamt för att lyfta vårt fina Sörmland.

Jacqueline är också engagerad som verksamhetsledare i ett Leaderområde som beslutar om olika projekt för landsbygdsutveckling.Tord Bonde


Revisor

Tord Bonde
Tord Bonde är lantmästare och har drivit lantbruk på sin tidigare gård på Selaön, Stallarholmen. Därefter har han verkat som konsult och revisor inom miljö och kvalité för bl.a. Svenskt Sigill som är en certifiering inom svensk mat. Bor nu på Smedstorp i Husby-Oppunda, Nyköping.

 

Stol No 3

Göran Groth 
Göran Groth bor på Horns Säteri, Enhörna utanför Södertälje och verksam inom jord, skog, viltvård samt fastighetsförvaltning.
Göran har ett stort intresse för konst och kultur och innehaft ett flertal ideella kulturuppdrag, bl.a. som ordförande i kultur & näringsliv, Nationalmusei Vänner och Förbundet Sveriges museivänner.


Stol No 6 Lennart Larsson


Koncerncontroller på Strängnäs kommun
Eskilstuna
 

Stol No 9 Patrik Uhlmann 


Kulturprofil född i Dalarna och bosatt i Strängnäs sedan 1982. Redaktör för Strengnäs Tidning till 1988, därefter kulturredaktör och ansvarig utgivare vid Eskilstuna-Kuriren till 2013. Journalist som jobbat inom och utom landets gränser. Har många styrelse-, jury-, och stiftelseuppdrag. Anlitad som programledare och föredragshållare.

 

Stol No 12 Björn Norman

Björn Norman, arkitekt SAR/MSA
Sörmlänning sedan 1975 och boende i Kvicksund, Eskilstuna.
Privatpraktiserande arkitekt sedan årsskiftet 1976-77 med kontor i Eskilstuna kommun.
Utbildad på Tekniska Högskolan 1970 – 1980 och Konsthögskolan, Restaureringskonst, 1984-85.
Slottsarkitekt på det Kungliga lustslottet Strömsholm 1990-2016.
Medlem i;
Sällskapet för restaureringskonst
ICOMOS Sverige
Arkiv Sörmland
Insamlingsstiftelsen för Sundbyholm, ordförande.
 

 


Stadgar för Sörmlandsakademien

§1
Sammanslutningens namn är Sörmlandsakademien.
Akademin har sitt säte i Mariefred.

§2
Sörmlandsakademien verkar ideellt och oberoende för att uppmärksamma gärningar, som är/har varit till gagn för Sörmland.
Akademien utdelar ”Sörmlänningen” som ett bevis på Akademiens uppskattning.

§3
Verksamhetsområden, som i vid bemärkelse skall bevakas och där akademien skall söka personer eller organisationer värdiga att få hedersbenämningen Årets Sörmlänning och tilldelas ”Sörmlänningen” skall vara: 
• Industri, handel och hantverk
• Jord och skogsbruk
• Konst och kultur
• Besöksnäring

§4
Akademien har tolv ledamöter. Till ledamot kan person antas, som godkänner Södermanlandsakademiens stadgar och delar dess värdegrund och vars inval är enhälligt. Medlemskap är inte tidsbegränsat.
Akademien utser Preses och Ständig sekreterare i consensus vid Årets Högtidssammankomst för en mandat period om sex år. Omval får ske.
Ledamot, som skadar Akademiens namn och verksamhet, kan uteslutas.

§5
Akademiens verkställande organ är dess Presidium.
Presidiet skall bestå av högst sex och lägst fyra ledamöter med två suppleanter. Akademiens preses och Ständig sekreterare är självvalda med dessa befattningar i presidiet. Övriga ledamöter väljs för en period om två år vid Årets Högtidssammankomst. Befattningar som vice preses och kassaförvaltare väljs inom presidiet.
Presidiet ansvarar för Akademiens ledamotslista och nomineringar samt att beslut, som tas vid Årets Högtidssammankomst och vid övriga plenar sammankomster fullföljs. Presidiet är beslutmässigt om minst tre ledamöter är närvarande.

§6
Bemyndigande att teckna Sörmlandsakademiens firma får av presidiet meddelas endast två personer i Akademien 

 

§7
Sörmlandsakademien skall ha minst en revisor med eller utan suppleanter.  

§8
Vid Årets Högtidssammankomst skall följande ärenden förekomma.

1. Val av talman vid sammankomsten.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokolljusterare.
4. Prövning om Årets Högtidssammankomst är behörigen utlyst.
5. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b) om dispositioner beträffande Akademins  vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt presidiet och preses.
6. Val av presidium och revisorer
7. Övriga till Årets Högtidssammankomst hänskjutna frågor

Kallelse skall sändas ut med e-post (om någon medlem så begär skall kallelse till denne ske genom vanligt brev) senast fyra veckor före mötesdagen. Kallelsen skall innehålla uppgift om de ärenden som skall behandlas på årsmötet.


§9
Årets Högtidssammankomst skall hållas på ort, som bestämmes av presidiet, senast fem månader efter kalenderårets utgång.

§10
Endast närvarande ledamot äger rösträtt vid Årets Högtidssammankomst, plenarmöte och presidiemöte

§11
Alla frågor, som behandlas på Årets Högtidssammankomst, plenarmöte och presidiemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Vid lika röstetal har Akademiens Preses utslagsröst. 

§12
Dessa stadgar kan bara ändras vid Årets Högtidssammankomst. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges ledamöterna i kallelsen till sammankomsten. För att vara giltigt måste ändringen antas enhälligt eller med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten.
Ändamålet i § 2 skall dock vara orubbligt.

§13
Förslag om Akademiens upplösning får framläggas endast vid Årets Högtidssammankomst. Att upplösning skall behandlas måste framgå av kallelsen. Akademin kan inte upplösas så länge Akademiens presidium vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska Akademiens skulder betalas.
Därefter ska Sörmlandsakademien tillgångar gå till verksamhet i enlighet med § 2 i Sörmlandsakademins stadgar.

§14
Sörmlandsakademins räkenskapsår skall vara kalenderår.SÖRMLANDSAKADEMIEN VERKAR IDEELLT OCH OBEROENDE MED ÄDLA SYFTEN OCH MÅL. AKADEMIEN
INTRESSERAR SIG FÖR SÖRMLÄNSK KULTUR, TRADITIONER OCH HISTORIK SAMT INSPIRERAR OCH INITIERAR TILL
OLIKA AKTIVITETER SOM ÄR TILL GAGN FÖR LÄNET